Có thầy, lớp rất vui!

Chúng tôi cảm nhận những tình cảm đó không chỉ của một người thầy, mà còn của một người bố – bố Trần Văn Phương của lớp 12A4 Trưng Vương.